Flashcard

แฟลชการ์ดหมวดอวัยวะ

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดอวัยวะ”  เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่ วิธีเล่น1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน

แฟลชการ์ดหมวดแมลงและแมง

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดแมลงและแมง” เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่ วิธีเล่น1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน

แฟลชการ์ดหมวดรูปทรง3มิติ

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดรูปทรง3มิติ”  เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่ วิธีเล่น1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน

แฟลชการ์ดหมวดเครื่องประดับ

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดเครื่องประดับ”  เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่ วิธีเล่น1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน

แฟลชการ์ดหมวดเครื่องครัว

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดเครื่องครัว” เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่ วิธีเล่น1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน

แฟลชการ์ดหมวดห้องเรียน

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดธรรมชาติ”  เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่ วิธีเล่น1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน

แฟลชการ์ดหมวดธรรมชาติ

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดธรรมชาติ”  เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่ วิธีเล่น1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน

แฟลชการ์ดหมวดผัก

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดผัก” เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่ วิธีเล่น1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน

แฟลชการ์ดหมวดผลไม้

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดผลไม้”  เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่ วิธีเล่น1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน

แฟลชการ์ดหมวดสัตว์ทะเล

แฟลชการ์ด Flashcard  บัตรคำ บัตรภาพ “หมวดสัตว์ทะเล” เป็นอุปกรณ์เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการ เป็นเครื่องมือช่วยจำ ช่วยกระตุ้นสมองซีกซ้ายละขวา ดาวโหลดทั้งหมดฟรี กดที่นี่ วิธีเล่น1. ใช้กระดาษขนาด A4 พิมพ์บัตรคำ โดยให้พิมพ์แบบหน้าเดียว2. พับครึ่งกระดาษแล้วทากาว ให้เห็นคำศัพท์และคำอ่านออกเสียง3. เรียงบัตรคำจากหลังไปหน้า โดยให้คำแรกอยู่ลำดับสุดท้าย4. จัดให้ลูกนั่งหันหน้าเข้าหาคุณประมาณ 60-90 ซม.5. สลับบัตรคำสุดท้ายมาอยู่ด้านหน้าสุด อ่านออกเสียงเมื่อบัตรคำนั้นบังบัตรคำด้านหน้าจนมิด6. สลับให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ต้องออกเสียงให้ชัดเจน

Scroll Up