AOT ปริศนาท่าอากาศยาน

เกมตอบคำถามเกี่ยวกับท่าอากาศยานในแท็บเล็ต

ตอบคำถามให้ถูกต้องในเวลาจำกัด ถ้าตอบผิดมีเฉลย

เพื่อให้ลูกค้าจดจำข้อมูลขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น

Scroll Up